De Nederlandse Vereniging van Farma Managers  neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Vereniging uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Vereniging deze verwerkt, hoe de Vereniging met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Vereniging is gevestigd te Utrecht ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 816618355. De Vereniging treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging is bereikbaar via haar website www.nvfm.nl en het e-mailadres secretariaat@nvfm.nl.

De Vereniging is een vereniging voor farma managers. De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om de ontwikkelingen op het gebied van farma marketing, access, sales en medisch te ondersteunen en te bevorderen en om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

De Vereniging gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Vereniging ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Vereniging verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

 • geslacht
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • roepnaam
 • email adres
 • mobiel
 • telefoon
 • geboortedatum
 • land
 • privé adres
 • postcode en plaats
 • referentie op factuur

Organisatiegegevens

 • Organisatienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Functie

Lidmaatschapsgegevens

 • Lid sinds
 • Lid tot en met
 • Type lid
 • verwerkingsdatum opzegging

De Vereniging registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst. Leden kunnen zelf registreren welke gegevens zichtbaar mogen zijn in de ledenlijst.

Voorts zal de Vereniging persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Vereniging verstrekt (bijvoorbeeld expertise gebieden, social media links) en gegevens die de Vereniging verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Vereniging, zoals uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Vereniging zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de (collectieve) diensten van de Vereniging aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van de bevordering van persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling;
 • Om de contributie bij u te innen;
 • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Vereniging toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Om uw (lid)dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert vijf bijeenkomsten per jaar waar relaties zich ook voor kunnen opgeven. Zij gaan bij inschrijving akkoord met het ontvangen van uitnodigingen van bijeenkomsten van de NVFM. Mocht de relatie dit niet meer wensen, mogen ze zich te allen tijde afmelden.

Tijdens bijeenkomsten worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden van de NVFM. Wanneer personen niet gefotografeerd willen worden, kunnen zij dat vooraf kenbaar maken bij de NVFM via secretariaat@nvfm.nl of aan te geven bij de inschrijfbalie van het evenement.

2. MET WIE DEELT DE VERENIGING UW PERSOONSGEGEVENS?

De Vereniging gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Vereniging verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Binnen het lidmaatschap geeft u toestemming dat uw naam en adresgegevens eenmalig worden doorgegeven aan uitgeverij Flexx ten behoeve van het Farma Magazine en aan MOA, Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics ten behoeve van het magazine CLOU.

Automatisch gegenereerde informatie die de Vereniging verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Vereniging kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de Vereniging derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Vereniging of zolang als de Vereniging daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de Vereniging verwijderd.

4. UW RECHTEN

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de Vereniging over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de Vereniging vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via secretariaat@nvfm.nl.

Mocht u geen berichten van de Vereniging willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Vereniging aan u.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Binnen de Vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

7. CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan secretariaat@nvfm.nl.

 

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De Vereniging maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Vereniging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De Vereniging gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies

De Vereniging maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.

Google Analytics

De Vereniging maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Vereniging ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Vereniging aanpassingen maken op haar website en of service. Deze gegevens zijn anoniem en niet herleidbaar naar een individu.

Social media buttons

Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van LinkedIn. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Vereniging gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help” functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de Vereniging geen toezicht op houdt. De Vereniging is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.