Algemene Ledenvergadering

Op 30 juni jl. heeft de tweede ALV van dit jaar plaatsgevonden. Na de ALV gaf Daniel Seesink een kijkje in het leven van mensapen en hield hij ons de spiegel voor. De belangrijkste reden om een extra ALV in te lassen was het afsluiten van boekjaar 2015. Tijdens de ALV werd behalve het financiële aspect, ook op andere gebieden terug gekeken naar wat er bereikt is in 2015 en vooruitgekeken naar de doelen voor 2016.

Terugblik 2015
Het bestuur heeft veel tijd besteed aan de verhuizing van het secretariaat van 3 maal S naar Cantrijn. In januari 2015 heeft het bestuur het marketing power house geïntroduceerd binnen de vereniging.

In 2015 is besloten om te focussen op het verbeteren van de kwaliteit van de bijeenkomsten door externen mee te laten denken over de invulling, betere sprekers aan te trekken en goede locaties te gebruiken. Ook de communicatie strategie is om meer te focussen op de evenementen. Er wordt meer gecommuniceerd via  social media en e-mail (nieuwsbrieven). Er is een grote toename geweest in het aantal volgers op Twitter en het aantal leden van de LinkedIn groep.

Bart Bierman presenteert de jaarrekening van 2015 en de begroting van 2016 en licht deze toe. Alle financiële stukken zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat (secretariaat@nvfm.nl).

De kascontrole commissie, bestaande uit Mark Rengelink en Berend Jan Bielderman, verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2015.

Benoeming bestuur
Bart treedt af als penningmeester na een periode van drie jaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Meya neemt tijdelijk zijn taken als penningmeester over.
Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid en een penningmeester.

De volgende bestuursleden treden af en stellen zich herkiesbaar:
–    Jaap als voorzitter
–    Meya als secretaris
–    Marleen en Marijn als bestuursleden.

De leden stemmen in met het herkiezen van de genoemde bestuursleden.

Doelstellingen 2016
–    Aanpassen statuten en HR:
Dit Is inmiddels gerealiseerd. De stukken zijn beschikbaar op de website van de NVFM.
–    Instellen adviesraad:
De adviesraad zal het bestuur input geven voor het toekomstbeleid van de vereniging. De eerste bijeenkomst staat gepland voor september.
–    Werkgroep positionering:
De werkgroep is al eenmaal bij elkaar gekomen. De volgende bijeenkomst volgt op korte termijn. Er worden nog twee personen gezocht om hierbij aan te sluiten.
–    Inventariseren samenwerking met kennis partners
Het bestuur is in gesprek met Next Pharma om NVFM leden met korting deel te laten nemen aan de cursussen.

Uw waardering